1  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 99.989 درصد

2  سرمایه گذاری ساختمانی سپه 0.005 درصد

3  خدمات آینده اندیش نگر 0.0005 درصد

4  لیزینگ امید 0.0005 درصد

5  سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 0.0005 درصد