نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

آقای محمد صالح  یارمحمد

 

 

 رئیس هیئت مدیره  و 

معاونت بازرگانی

آقای سید جعفر هاشمی

 

 

        عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه

آقای عنایت اله عادلی مقدم